Paribasan Aksara Jawa A

Paribasan atau peribahasa bahasa Jawa dengan tulisan aksara jawa
1 ; ankHnkKnTimun¿
2 ; anFkatwnWisy
3 ; anFkaintnW`inHupy

1 . Anak-anakan timun = wong kang ngepek bojo anake pupon
2 . Andaka atawan wisaya = wong kang kena prakara banjur minggat amarga duwe pangira bakal kalah prakarane
3 . Andaka ina tan wrin upaya = wong kang didakwa nyolong nanging ora ngaku, wasana kajibah nggoleki barang kang ilang

4 ; aw[kP[nDkB|fici[bLk¿
5 ; ab=ab=l[mB
6 ; a[folLezkribusik¿
7 ; akf=skSi
8 ; anbp=sumimP=
9 ; ani/npt]
10 ; azinSizNmHi=wrih
11 ; a[zo[nKo[sok\
12 ; a[s/okil=mu=gWi=gels¿
13 ; ad=ad=[t[t[sSaemB|n¿
14 ; aji[go[d=ogri=
15 ; anfaul[tT[aoranbegJ[n
16 ; angulansemut¿
17 ; a=ge[nQ=oau[mos¿
18 ; a[zonM=s
19 ; a[zonHultZ|mB/tzn¿
20 ; axpJmu/[rae[mohwt=[z
21 ; asubel=klu=w=
22 ; asuge[dmen=kerh[a
23 ; asumu=ghai=pphan¿
24 ; ati[b=[k=o[ao[lh[ao[vC=o
25 ; anctu/mu=ku/
26 ; an[kPolhbpkep]dh
27 ; axpN=k[nHe[mohpulu[tT
28 ; afig=,afigu=,afigun
29 ; avCikHvCikPucukKi=aeri
30 ; asumrnigebug¿
31 ; asuxbutTnBlu=
32 ; ßlfewail=gpi[tT

4 . Awak pendhek budi ciblek = wong cilik tur asor bebudene
5 . Abag-abang lambe = guneme mung lamis
6 . Adol lenga kari busik = dum dum barang, nanging sing andum ora oleh bagean
7 . Akadang saksi = wong prakaran akeh sadulure kang dadi seksine
8 . Ana bapang sumimpang = nyingkiri sakehing bebaya
9 . Anirna patra = ngungkiri tulisane dhewe
10 . Angin silem ing warih = tumindak ala kanthi sesidheman
11 . Angon kosok = ngreti ulah kridhaning wong liya lan bisa empan papan tumindake
12 . Asor kilang munggwing gelas = gunem manis tur marak ati lan bisa mranani sing krungu
13 . Adhang-adhang tetese embun = nJagakake barang mung sakoleh-olehe
14 . Aji godhong garing = wis ora ana ajine (asor banget)
15 . Ana daulate ora ana begjane = arep nemu kabegjan, ning ora sida
16 . Ana gula ana semut = panggonan sing akeh rejekine, mesti akeh sing nekani.
17 . Anggenthong umos = wong kang ora bisa nyimpen wewadi.
18 . Angon mangsa = golek wektu kang prayoga kanggo tumindak.
19 . Angon ulat ngumbar tangan = ngulatake kaanan, yen limpe banjur dicolong
20 . Arep jamuré emoh watangé = gelem kepenake ora gelem rekasane
21 . Asu belang kalung wang = wong asor nanging sugih
22 . Asu gedhe menang kerahe = wong kang dhuwur pangkate mesthi wae luwih dhuwur panguwasane
23 . Asu munggah ing papahan = wong ngrabeni tilas bojone sadulur tuwa
24 . Ati bengkong oleh oncong = wong duwe niyat ala oleh dalan
25 . Ana catur mungkur = ora seneng nyampuri urusaning liyan
26 . Anak polah bapa kepradhah = wong tuwa melu repot amarga tumindake anake
27 . Arep nangkané emoh puluté = gelem kepenak emoh nglakoni rekasane
28 . Adigang, adigung, adiguna = seneng ngendelake kekuwatane, panguwasae, lan kepinterane
29 . Ancik-ancik pucuking eri = tansah was sumelang
30 . Asu marani gebug = njarag bebaya
31 . Asu rebutan balung = rebutan utawa padudon sing ora mumpangati
32 . Baladewa ilang gapite = wong gagah kang ilang kakuwatane, kaluhurane (ora duwe panguwasa)

ꦕꦟ꧀ꦝꦏꦺ꧇ Paribasan jawa seri A

ꦱꦭꦩ꧀ ꦄꦏ꧀ꦰꦫ ꦗꦮ
Iqra Hanacaraka