Serat Tripama

Serat Tripama

[yog-nirk=prp]jurit\ lmunBissiranulfF, fukHi=zunicrit[n, anFelLir$=%]bu, $s]bauai=m[asPti, arnPtih$u[wonF, llbuhanipun\ k=ginelu=t]ip]kr, gunkypuru[nNk=[fnHnTTepPi, nu[aonit]hautm.

[yog-nirk=prp]jurit\ lmunBissiranulfF, fukHi=zunicrit[n, anFelLir$=%]bu, $s]bauai=m[asPti, arnPtih$u[wonF, llbuhanipun\ k=ginelu=t]ip]kr, gunkypuru[nNk=[fnHnTTepPi, nu[aonit]hautm.
yogyanira kang para prajurit | lamun bisa sira anulada | duk ing nguni caritane | andêlira Sang Prabu | Sasrabau ing Maèspati | aran Patih Suwônda | lêlabuhanipun | kang ginêlung tri prakara | guna kaya purune kang dèn antêpi | nuhoni trah utama ||
li/[rllbuhanÒ`ip]kwis\ gunbissnisK[r=k/y, binufiff-au=gu[lL, kysyekTinipun\ fukBnÒ|p]=m=gfng]i, a[mBo[y=oput]i[doms\ ktu/rtunipun\ puru[nNsmPu[nT[tl, ap]=tnDi=lnFit-z2=kaji, $u[wonFmtiz]n.
lire lêlabuhan tri prakawis | guna bisa saniskarèng karya | binudi dadya unggule | kaya sayêktinipun | duk bantu prang Manggada nagri | amboyong putri dhomas | katur ratunipun | purune sampun têtela | aprang tandhing lan ditya Ngalêngka aji | Suwônda mati ngrana ||
[wonTenMlihtulfFnP][yogi, st]iygu=ng]iai=z2=k, $=kumBk/nar[nN, tu/aikuw/nfiyu, sup][nF[ngyuhautmi, fukWiwitP]=z2=k, [fnVf/[batu/, m]i=rkam]ihra/j, fsmukt[nKguhai=atu/yekTi, [f[nmu=suhwnr.
wontên malih tuladan prayogi | satriya gung nagri ing Ngalêngka | Sang Kumbakarna arane | tur iku warna diyu | suprandene gayuh utami | duk wiwit prang Ngalêngka | dènnya darbe atur | mring raka amrih raharja | Dasamuka tan keguh ing atur yêkti | dene mungsuh wanara ||
kumBk/nki[nonM=shjurit\ m]i=k=rksirtnL_gn, zÓ|=guhaikst]iy[nN, ai=[tkfFtnPurun\ amu=cipTlbuhngri, l[nNolihyyh[rn, m-=luluau/ripun\ wusM|kTia[n=z2=k, m=[ka/srinuskHi=blkpi, pungimtiz]n.
Kumbakarna kinon mangsah jurit | mring kang raka sira tan lênggana | nglungguhi kasatriyane | ing tekad datan purun | amung cipta labuh nagari | lan nolih yayah rena | myang lêluhuripun | wus mukti anèng Ngalêngka | mangke arsa rinusak ing bala kapi | punagi mati ngrana ||
[wonTenMlihkin/yplupi, su/yput]n/ptiz[wo=g, lnPnDwtu/kf=[z, [lnYyhtu=gilHibu, suwitm]i=s]ikurupti, a[n=ng]izsTin, kin/ygulLgul\ m=gl [go[lo=znNi=p]=, b]tyufaizfegKe[nSnpti, zlgai=[korw.
wontên malih kinarya palupi | Suryaputra Narpati Ngawôngga | lan Pandhawa tur kadange | lèn yayah tunggil ibu | suwita mring Sri Kurupati | anèng nagri Ngastina | kinarya gul-agul | manggala golonganing prang | Bratayuda ingadêgkên senapati | ngalaga ing Korawa ||
[fnM|=suhkenKf=[zp]ibfi, ap]=tnDi=lnS=fnvJy, s]ik/nsukmnh[a, [f[gonNirpiknÒ|k\ m/g[fnVa/sm2sSih, airs=fu/yufn, m/mnTkl=ku=, [fnVze[togKsufirn\ ap]=r[mk/nmtijinemPri=, sumBgwi[rotm.
dèn mungsuhkên kadange pribadi | aprang tandhing lan Sang Dananjaya | Sri Karna suka manahe | de gonira pikantuk | marga dènnya arsa malês sih- | ira Sang Duryudana | marmanta kalangkung | dènnya ngêtog kasudiran | aprang rame Karna mati jinêmparing | sumbaga wirotama ||
kt]i[m=oksuf/s[n=jwi, pnTesSgu=k=prp]wir, amiritTskf/[r, ai=llbuhanNipun\ ayW[ko=sibuw=plupi, menwti[b=nisQ, ain[asQinipun\ snf-[nTkfFi=but, tnP][bfbufipnF|mMi=fumfi, m/sufiai=[kotmn\,
katri môngka sudarsanèng Jawi | pantês sagung kang para prawira | amirita sakadare | ing lêlabuhanipun | aywa kongsi buwang palupi | mênawa tibèng nistha | ina èsthinipun | sanadyan tekading buta | tan prabeda budi panduming dumadi | marsudi ing kotaman ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *