Sengit nDulit

Sengit nDulit (Cerkak)
Cerkak Aksara Jawa
Font: Adjisaka.ttf
Sumber: Adjisaka.com

ᩊ        ᭙                 ᨾ   
“Pakné, yå sithík édhang wóng kuwi åjå njúr sók rêmêsík. Kêpriyé waé, wóng jênêngé tånggå lagi nduwé putu mbók yå njênêngan ki, ora kétang múng sêpisan yå êndhóng njagóng,” ngono pakóné Tumi marang Dikún bojoné.

        ᭰      ᭯ᨾ   ᨾ   ᭦   
Síng kakúng ora wangsulan, múng têtêp lunggúh jégang ånå lincak príng èmpèran omah. Pancèn wiwít biyèn Dikún klêbu wóng kang angèl sratènané. Kapan ora gathúk karo pangangêné, dhèwèké múng trimå pugúh ora lulúh.
    ᩊ             
“Aku kuwi nganti ísin lho pakné, karo tånggå têparo. Sabên sabên tansah pådhå nakókké, kók bojomu ora tau kétók, nganti kéwuhan lèhku arêp wangsulan”
 ᭒  
   ᨾ        …..        …..         
“Mbók wís rasah crigis panggêtaké síng kakúng.
“Aku rak wís kåndhå tå, nggóné Surip kuwi, sabên nganakaké jagóngan, mêsthi ngundang wóng maín kêrtu…. aku pancèn ora sênêng karo pagawéyan kåyå ngono kuwi.. . lha panggautan kåyå ngono waé kók dhå di pêng – pêngaké” kandhané kakungé bacuté.
   ᨾ              ᭧᭧    
“Lha yå tékadé, njênêngan nèng kånå rak yå ora kudu mèlu maín, wóng jênêng wóng êndhóng njagóng, yåååå tékadé ngóbról ngóbról pêrkårå têtanèn karo liyané rak yå biså.”
               ᭦       
“Wah, nèk wóng wóng kéné ki, ora tuwa ora ênóm anggêr síng jênêng njagóng bayèn, durúng durúng wís pådhå tatrap gawé kalangan, yå síng rèmi, síng domino, nêg aku.”
      
                    
“Lha yå karang jênêng kanggo cêgah ngantúké.”
“Cêgah ngantúk liyané waé yå akèh kók. Wís jajal, nèk durúng durúng wís dhå nyêkêl kêrtu kabèh ki njúr piyé, kamångkå mêtu wédang waé durúng, hårå.
      ᭠               
Malah nalikå sulíhé síng duwé omah masrahké wédang karo nyamikan, wóng wóng wís dhå ra nggapé, mêntíngké nyêkêl kêrtu. Njúr kapan olèhé arêp ndongakké jabang bayi.”
     ᩊ        ᭯
       ᭠         
“Ya månggå. Níng aku wís élík élík lho pakné, mêngko dikirå bojo ora tau cawé cawé bab srawúng”
“Wís ora saaahhh síng síng! Dak aturé dhéwé prêkårå srawúng tånggå. Síng baku aku ora cólóng jupúk dhèké tånggå, rampúng.
       

    ᨿ        ᩊ  ᭯                                
“Lha níng wóng têtanggan kuwi rak múng pådhå nganggo tå?”
“Karêpmu?”
“Lho, kåyå sak awaké ꧤéwé uríp nèng têngahíng masarakat ki, rak yå múng gênti gêntèn tå pakné. Têgêsé unꧤuhan bab srawúng ki, mêngko bakal têkan. Nèk awaké ꧤéwé ki nèng masarakat ènꧢèngan, tånggå têparo yå karo awaké dhéwé dhå ènthèng, níng nèk awaké dhéwé ki nandúr wêgahan, ya mêsthi waé wóng wóng ugå sêngårå têtêp bêcík karo awaké dhéwé.
         -     ᭠  ᩊ    
Kamångkå hukumé masarakat iku luwíh abót. Mêngko yèn tånggå tånggå wús “ngê-pal” nèk awaké dhéwé ki wêgah srawúng rêkåså pakné pituturé Tumi marang bojoné.
              ᨾ
Pancèn wús wiwít biyèn, síng jênêng Dikún karo Surip kuwi, íng samubarang bab ora naté gathúk. Awít Dikún pancèn sêngité karo wóng main jan kêpati pati têmênan.
    ᨾ ᨿ     ᨾ        ᨾ      ᭠    
Nganti tau dipunjúng såkå nggóné Suríp nalikå lagi duwé gawé, klakón ora dipangan têmênan sêgané déning Dikún. Awit jaréné sêgané tukang maín. Nangíng kósók balèné Suríp. Najan dhèwèké duwé pakulinan maín kêrtu, nangíng srawungé karo tånggå têparo bêcík.
    ᨾ                ᮞ  ᨾ 
Kacaritå íng sawijiníng dinå, nggóné Suríp adang nyêpasari putuné kang lahír durúng suwé iki. Tumi réwang, malah anaké wédók síng jênêng Watik ugå têtrukå ånå nggóné Suríp.
                      ᩆ   ᭙         
Awít síng babaran iku pancèn kancané Watik, túr sêpantaré, múng waé Watik durúng duwé sisihan. Nalikå sêmånå Watik kajibah atêr-atêr tånggå lan sêdulúr kang wús påꧤå mènèhi tåndhå trêsnå sumbangan sadurungé. Mbúh kêpriyé sêbabé, ndilalah Watik nggåwå mótóré Suríp digåwå mulíh kanggo sijiníng kapêrluwan.
   ᭺               
“Tik, mbók yå åjå sók grang – grêng nyilíh móntór barang, móntóré tukang maín waé kók, palíng palíng kuwi kapinujón mênang banjúr bisa tuku pit móntór “
ᩊ ᨾ     …..    ᨾ    
”Bapak niku ampún ngótên niku nggih pún jêngèn dhít sakíng pundi pundi… mangké nèk kêwêlèh lho,” wangsulané Watik karo ganti anggón-anggón ånå kamar.
   ᭦ ᨾ   
   ᩊ
“Kêwêlèh? Ra bakal aku trèthèkan golèk silihan dhuwít nggóné wóng tukang maín”
“Nggíh dèrèng mêsthi bapak niku”
            ᭭      
Ndilalah wolak walikíng lakón. Nalika Watik lungå atêr – atêr nganggo mótóré Suríp, ånå pénggókan cêdhak pasar, nyrèmpèt bocah ngêpit, nganti tatu, sêmaput túr pité rênyêk.
                    ᨾ  
Watik bingúng. Tujuné ora adóh såkå kono akèh wóng, mulå banjúr bocah kang sêmapút mau diplayókké nyang Rumah Sakít. Sêpédhané diamanké nèng nggóné tånggå cêdhak papan kacilakan.
            ᨾ                  ᨾ   
Déné Watik sak mótóré, diglandhang déníng polisi, digåwå mênyang Kantór Polisi, pinångkå barang búkti. Puntóné Watik kênå mulíh, awít pancèn bocah mau salah njupúk dalan. Nangíng Watik kajibah nambakaké bocah mau nganti mari túr kudu ndandakké sêpédhané, nggóné bocah kang rêmúk.
      ᩊ ᨾ  ᭐ᦽ᧌    ᦲ᧌        ᭧      
Watik ora wani mulíh nyang ngomahé, wêdi yèn diamúk bapakné. Têkan nggóné Suríp, Watik nyritakké åpå kang dumadi. Suríp nyaguhi bab ragat bocah sak mariné, klêbu ndandakké sêpédhané bocah kang ditabrak Watik. Suríp banjúr budhal nggåwå dhuwít sacukupé mênyang Rumah Sakít.
          ᭜        
Têkan Rumah Sakít bocah wús élíng. Banjúr tatuné kang sakawít dikira fatal, jêbulé yå múng lumrah, malah dinå iku ugå déníng dóktêr wús dikêparêngaké mulíh.
      ᭠   ᭧                   
Bocah mau déníng Suríp banjúr ditêrké mulíh, sisan pasrah lupút, sênajan síng nabrak Watik anaké Dikún. Múng tujuné wóng tuwané bocah mau biså nåmpå, luwíh luwíh si Suríp ndhådhå bab ragat, klêbu mulíhaké sêpédhané kang rusak.
      ᭑  k               ᨾ  ᭐ᦲ᧌  
Usrêg suwarané wóng wóng kang pådhå réwang, ngrasani Dikún kang sók rêmêsík. Awít wús pådhå ngêrti yèn Dikún klêbu wóng kang sók rumångså dadi wóng suci, malah sók sêmuci suci. Najan wús makapíng kapíng Suríp disêntulani, éwadéné Surip têtêp nyrawungi bêcik marang Dikún.
                   
Sêjatiné mono Suríp wús pirang pirang sasi kêpungkúr iki, ora naté nindakaké maín kêrtu, awít dhèwèké wús olèh pitudúh nalikå sók mangkat ngaji, sênajan durúng akèh síng ngêrti.
                 
Mulå ora mokal yèn Suríp dadi sugíh pangapurå marang sók sopoå, mêrgå dhèwèké ugå nglênggånå yèn dhèwèké naté ngambah alamíng maksiyat, maín kêrtu.
            
Awan iku ugå, Suríp ndandakké sêpédhané bocah kang rusak mulå síng cacat cacat banjúr diganti, nganti dadi pulíh.
   ᭵ᦽ᧌           ᩂ  ᨾ
Ganti dinå, Suríp mangkat mbayar pajêg lístrík nyang KUD. Mulihé, Suríp ngêndhêgaké sêpédha mótóré, nalikå wêrúh Dikún lagi padu rêgêjêgan karo nóm nóman íng sakidúl pêkarangané.
        
      ᨾ              
Barêng ditlusur, jêbúl manúk kociné Dikún ucúl lan dicêkêl bocah kang lagi golèk bajíng nganggo sênapan angín. Manúk mau déníng Dikún arêp dijalúk, awít pancèn koci kuwi duwèké Dikun nangíng ucúl. Lha síng rumångså nyêkêl, ora olèh yèn múng têkå dijalúk, awít dhèwèké ora rumångså lupút.
   …..  ᨾ 
         …..   ᨾ   
“Nåpå kang Dikún kók….?” pitakóné Suríp.
“Lha iki bocah ora gênah, wóng manukku jaré arêp digåwå…. nyang ngêndi” wangsulané Dikún. Suríp manthúk manthúk.
     …..    …..   ᨾ       
“Lha kula wêrúh manuk mabúr tên têgal kók…. nggíh kulå cêkêl… . Lha umumé manúk tên njaban kurungan niku rak atêgês manúk bébas, dadi nggíh bisa dicêkêl såpå waé kók modhèl”
    
    ᩊ                  …..                
“Pún, pún panyapihé Suríp. “Saniki supåyå pådhå adilé, manúk niku kulå síng nêbús. Awít kang Dikún nèk upåmå mlayu ngoyak ya sêngårå kuwat, nggíh mbótên?
Sampéyan yå malah wús étúng étúng mbiyantu nyêkêlké…. nggíh mbótên? Nggå niki kéngíng kanggé tumbas rókók kandhané Suríp karo ngulúngaké ꧤuwít èkêtan éwón sêlêmbar marang bocah golèk bajíng mau.
     ᨾ                    
Bocah mau sarujúk, banjúr manúk koci ditampani déníng Suríp. Barêng bocah golèk bajíng mau wús lungå, Suríp ngulúngaké manúk koci mau marang Dikun. Síng diulungi plênggóngan, awít wús makapíng kapíng Dikún diwêlèhaké alus alusan déníng Suríp.
  ᨾ 
        ᭼ 
Nalikå Dikun gojag gajêg olèhé nampani, Suríp kånꧤå.
“Pún kang diastå kondúr kanggé unèn unèn ndalêm, mêngko nèk nglangut ndhak têrús ngrasani tanggané.
  ᮉ    ᮜ      
Dikún rasané pilíh ngrungókké blêdhèg satús muni barêng katimbang krungu têtêmbungané Suríp. Lan síng cêthå Suríp wús nggêblasaké mótóré.
        …..
          
  
Múng kari Dikún kang dhêlêg dhêlêg ngadêg, njêgêglêg, ati putêg angèl ditumplêg …..
Banjúr kåyå déné ånå dumêlingíng unèn unèn kang kumandang íng talingané Dikún:
“Aja sêngít sêngít, mundhak ndulít.
________________________________________

    
      –  
   ᮟ 
Déníng : Soegiyono MS.
Kapêthík sakíng : Kålåwarti Mardikå Båså Jåwå – Djaka Lodang
Sabtu Pon, 1 Pebruari 2003.

ꦱꦭꦶꦤ꧀ꦠꦺꦩ꧀ꦥꦺꦭ꧀ꦱꦏꦶꦁ꧇ ꦄꦢ꧀ꦗꦶꦱꦏ‍ꦝꦺꦴꦠ꧀ꦏꦺꦴꦩ꧀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *