Tag Archives: akasara jawa

Sengit nDulit

Sengit nDulit (Cerkak)
Cerkak Aksara Jawa
Font: Adjisaka.ttf
Sumber: Adjisaka.com

ᩊ        ᭙                 ᨾ   
“Pakné, yå sithík édhang wóng kuwi åjå njúr sók rêmêsík. Kêpriyé waé, wóng jênêngé tånggå lagi nduwé putu mbók yå njênêngan ki, ora kétang múng sêpisan yå êndhóng njagóng,” ngono pakóné Tumi marang Dikún bojoné.

Continue reading Sengit nDulit